KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Pobierz PDF RODO

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Dane Osobowe) jest LOGO-SHARING Group LLC, z siedzibą w Tbilisi. ID 402184630
  2. Kontakt do naszej firmy: help@logosharing.pl
  3. Dane Osobowe w zależności od okoliczności konkretnej sytuacji mogą być przetwarzane przez naszą firmę w różnych uzasadnionych celach związanych z korzystaniem z Systemu LOGO-SHARING. W tabeli poniżej przedstawiamy informacje o celach, podstawach prawnych i okresach przetwarzania Danych Osobowych naszych Klientów.
  4. W związku z przetwarzaniem przez naszą firmę Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dostępu do Danych Osobowych, żądania sprostowania Danych Osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, żądania usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych, żądania przeniesienia Danych Osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba że występuje inna podstawa prawna ich przetwarzania.
  5. Podanie przez Panią/Pana Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwi korzystanie z Systemu LOGO-SHARING.
  6. Nasza firma nie przetwarza Danych Osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania.
  7. Dane Osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich, innymi słowy poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani też do żadnych organizacji międzynarodowych.
  8. Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Państwa Danych Osobowych zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  9. Na potrzeby realizacji uzasadnionych celów wskazanych w poniższej tabeli Dane Osobowe mogą być udostępnianie następującym współpracującym z nami podmiotom: bankom, dostawcom usług poczty elektronicznej, obsługującym nas firmom informatycznym, obsługującym nas firmom windykacyjnym, biur windykacyjnym, biur informacji kredytowej, serwisantom działającym na umowę zlecenie oraz naszym pracownikom itp.
Lp. Cel przetwarzania Podstawa prawna

przetwarzania

Okres przetwarzania

1.

Podjęcie działań przed zawarciem umowy Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do czasu realizacji działań dot. zawarcia umowy

2.

Wykonanie umowy/usługi Art. 6 ust. 1 lit. b RODO 1 Do czasu wykonania umowy/usługi

3.

Wykonywanie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – przechowywanie Danych Osobowych na potrzeby kontroli podatkowych Art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez okres wynikający z przepisów prawa w zakresie przedawnienia zobowiązań podatkowych

4.

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora, np.: ustalenie, dochodzenie i obrona wzajemnych roszczeń. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez czas realizacji prawnie uzasadnionego interesu np.:
do momentu upływu terminu przedawnienia wzajemnych roszczeń

Śmigaj z LOGO!

DBAJ O KRAJ.

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).