REGULAMIN

Pobierz PDF REGULAMIN

[Obowiązuje od dnia 01.08.2020r.]

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu wypożyczeni hulajnóg (dalej: System LOGO-SHARING) za pomocą Aplikacji Mobilnej zainstalowanej na urządzeniu Klienta, spełniającym wymagania techniczne wskazane w treści niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin LOGO-SHARING, wraz z Polityką Prywatności, udostępniony jest nieodpłatnie na Stronie internetowej www.logosharing.pl i Aplikacji Mobilnej, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, a także jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

3. Kontakt:

LOGO-SHARING Sp. z o.o. Sp. kom.
UP Sopot 1 | Skrytka Pocztowa 154
ul. Tadeusza Kościuszki 2
81-701 Sopot

e-mail: help@logosharing.pl

infolinia.: 697 007 700

II. Definicje

1. Aplikacja Mobilna LOGO-SHARING / Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna, umożliwiająca korzystanie z Systemu LOGO-SHARING, dostępna na urządzeniach z systemem iOS oraz Android. Z Aplikacji można korzystać na spełniających wymagania techniczne urządzaniach typu smartfon, które umożliwiają pobranie Aplikacji Mobilnej ze sklepu internetowego. Warunkiem pobrania Aplikacji Mobilnej, jak i korzystania z niej jest stały dostęp do Internetu.

2. Biuro Obsługi Klienta LOGO – SHARING (BOK LOGO-SHARING) – należy przez to rozumieć uruchomioną przez Operatora usługę zapewniającą Klientom kontakt z Operatorem poprzez:

a) infolinię dostępną całodobowo pod nr tel.: 697 007 700

b) pocztę elektroniczną pod adresem help@logosharing.pl

Informacje o BOK zamieszczane są na Stronie internetowej:

www.logosharing.pl/bok

3. Blokada Konta – należy przez to rozumieć środek prewencyjny, polegający na uniemożliwieniu korzystania z Systemu LOGO-SHARING, z którego może skorzystać Operator, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności naruszenia stanowiącego szkodę na majątku właściciela Systemu LOGO-SHARING i/lub Operatora.

4. Bonus – należy przez to rozumieć dodatkowe Punkty przyznawane Klientowi na zasadach określonych w Cenniku.

5. Cennik – należy przez to rozumieć cennik usług i opłat w LOGO-SHARING, będący integralną częścią Umowy. Cennik stanowi Załącznik nr 1 BOK do niniejszego Regulaminu zatytułowany Ceny i płatności oraz jest dostępny na Stronie Internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej.

6. Czas Wypożyczenia – należy przez to rozumieć czas liczony od momentu Rezerwacji Hulajnogi lub jego Wypożyczenia bez wcześniejszej Rezerwacji, aż do momentu Zwrotu Hulajnogi, poprzez naciśnięcie przycisku KONIEC w Aplikacji Mobilnej.

7. Identyfikator Klienta – numer telefonu podany przez Klienta przy rejestracji. Informujemy że usunięcie konta jest równoznaczne z Wypowiedzeniem Umowy na wniosek Klienta opisane w punkcie XV.

8. Klient/Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 18 rok życia, uczestnika Systemu LOGO-SHARING, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w Systemie LOGO-SHARING oraz zawarł Umowę.

9. Aktywny użytkownik – gdy Klient w okresie 6 miesięcy od ostatniego doładowania Portfela dokonał ponownie doładowania Portfela, bądź skorzystał z innego Planu taryfowego dostępnego w Systemie LOGO-SHARING lub w takim samym okresie korzystał z usług Wypożyczeń Hulajnóg w Systemie LOGO- SHARING.

10. Nie aktywny użytkownik – gdy Klient w okresie 6 miesięcy od ostatniego doładowania Portfela nie dokonał ponownie doładowania Portfela, bądź nie skorzystał z innego Planu taryfowego dostępnego w Systemie LOGO-SHARING lub w takim samym okresie nie korzystał z usług Wypożyczeń Hulajnóg w Systemie LOGO-SHARING.

11. Konto Klienta/Konto – należy przez to rozumieć osobiste konto Klienta utworzone w trakcie rejestracji, na potrzeby korzystania z Systemu LOGO- SHARING, a także pobierania opłat zgodnie z Cennikiem.

12. Kradzież Hulajnogi – należy przez to rozumieć brak Zwrotu Hulajnogi w Systemie LOGO-SHARING po 24 godzinie od rozpoczęcia Czasu Wypożyczenia Hulajnogi oraz w następujących sytuacjach: przebywanie Hulajnogi bliżej niż 5 km od granicy lub poza granicą RP, przebywanie ponad 25 km od Obszaru funkcjonowania Systemu LOGO-SHARING, transport Hulajnogi za pomocą innego środka transportu poza Obszarem funkcjonowania Systemu LOGO demontaż części LOGO-SHARING.

13. Kwota Doładowania – należy przez to rozumieć kwotę doładowania w wysokości minimum 20 zł, wniesioną w zamian za Punkty na poczet Wypożyczeń gromadzone w Portfelu Klienta lub na poczet opłat w Subskrypcji (abonamencie).

14. Minimalny Stan Portfela – należy przez to rozumieć minimalną ilość Punktów w wysokości minimum 3,5 Punktów, jakie umożliwia Wypożyczenie Hulajnogi.

15. Operator – należy przez to rozumieć LOGO-SHARING Spółka z o. o. Spółka komandytowa realizującą usługę obsługi Systemu LOGO-SHARING, z siedzibą w Sopocie (81-805), ul. Podjazd 1/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000769165, REGON 382426183 , NIP 5213854378.

16. Obszar funkcjonowania Systemu LOGO-SHARING – obszar, świadczenia usług dostępnych w ramach Systemu LOGO. Granice obszaru świadczenia usług są zmienne. Aktualne granice obszaru świadczenia usług są każdorazowo udostępniane w Aplikacji Mobilnej.

17. Opłata za prowadzenie portfela – Opłata pobierana zgodnie z Cennikiem za usługę prowadzenia Portfela. Usługa prowadzenia Portfela zostaje aktywowana poprzez doładowanie Portfela. Opłata pobierana jest wyłącznie w przypadku gdy Klient w okresie 6 miesięcy od ostatniego doładowania Portfela nie dokonał ponownie doładowania Portfela, bądź nie skorzystał z innego Planu taryfowego dostępnego w Systemie LOGO-SHARING lub w takim samym okresie nie korzystał z usług Wypożyczeń Hulajnóg w Systemie LOGO-SHARING. Oplata pobierana jest również w okresach kolejnych 6 miesięcy z uwzględnieniem ulg wcześniej wymienionych.

18. Parking „P”– miejsce znajdujące się w Strefie Zielonej przeznaczone na parkowanie Hulajnóg, za parkowanie w tym miejscu Klient otrzymuje bonus zgodnie z Cennikiem. Obszary położenia miejsc wyznaczonych na Parking „P” są zmienne i określone przez Operatora LOGO-SHARING. Aktualne miejsca wyznaczone na Parking P są każdorazowo dostępne w Aplikacji Mobilnej LOGO- SHARING.

19. Postój – należy przez to rozumieć dodatkową opcję w Systemie LOGO-SHARING, pozwalającą na zaparkowanie LOGO-SHARING bez jego Zwrotu. Opcja ta dostępna jest z poziomu Aplikacji Mobilnej LOGO-SHARING.

20. Portfel – należy przez to rozumieć aktualną ilość Punktów przypisanych do Konta Klienta.

21. Punkty – środki przypisane do Konta Klienta przeznaczone są na opłacenie Wypożyczenia zgodnie z Cennikiem.

22. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, opisujący zasady i warunki korzystania z Systemu LOGO, w szczególności zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości wypożyczania Hulajnóg w systemie LOGO-SHARING.

23. Rezerwacja Hulajnogi – należy przez to rozumieć dodatkową funkcję, dzięki której Klient, za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej LOGO-SHARING może zdalnie zablokować Hulajnogę. Rezerwacja jest odpłatna. Czas rezerwacji jest odejmowany od limitu dziennego wypożyczenia w ramach Subskrypcji. Zarezerwowana Hulajnoga oczekuje na Użytkownika maksymalnie do 10 minut po czym Rezerwacja anuluje się automatycznie.

24. Postój Hulajnogi – należy przez to rozumieć dodatkową funkcję, dzięki której Klient, za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej LOGO-SHARING może zdalnie zablokować Hulajnogę. Postój hulajnogi jest odpłatny. Czas postoju jest odejmowany od limitu dziennego wypożyczenia w ramach Subskrypcji. Podczas postoju Hulajnoga oczekuje na Użytkownika maksymalnie do 60 minut po czym Postój anuluje się automatycznie i kończy Wypożyczenie.

25. Hulajnoga/Hulajnogi – należy przez to rozumieć podstawowy typ Hulajnogi udostępniany w Systemie LOGO-SHARING przez Operatora. Udźwig Hulajnogi wynosi 125 kg samego kierującego. Przy czym zakłada się, że Hulajnoga przeznaczona jest wyłącznie dla jednej osoby. Hulajnoga wyposażona jest w napęd elektryczny wspomagający jazdę. Hulajnoga LOGO-SHARING jest przeznaczona do jazdy miejskiej. Nie wolno używać Hulajnóg LOGO-SHARING w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich. Nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać Hulajnogi dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek. Nie wolno niczego wieszać na kierownicy lub innych elementach Hulajnogi.

26. Serwis LOGO – należy przez to rozumieć wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją elementów Systemu LOGO- SHARING.

27. Strefa Czerwona – jest to część Obszaru funkcjonowania Systemu LOGO- SHARING, w której Klient obowiązany jest poruszać się z ograniczoną prędkością i nie może parkować ani zwrócić Hulajnogi. Obszar Strefy Czerwonej określona przez Operatora LOGO-SHARING dostępne są w Aplikacji Mobilnej LOGO- SHARING, limity prędkości dostępne są w Aplikacji Mobilnej LOGO-SHARING.

28. Strefa Niebieska – jest to część Obszaru funkcjonowania Systemu LOGO- SHARING, w której Klient nie może parkować, ani zwrócić Hulajnogi. Obszar Strefy Niebieskiej określony przez Operatora LOGO-SHARING dostępne są w Aplikacji Mobilnej LOGO-SHARING, limity prędkości dostępne są w Aplikacji Mobilnej LOGO-SHARING.

29. Strefa Niedozwolona – należy przez to rozumieć miejsca/obszary, w których Klient nie może poruszać się Hulajnogą LOGO-SHARING. Przede wszystkim, Strefę Niedozwoloną stanowią wszelkie zbiorniki wodne, brzeg morski, plaże, wydmy. Obszar Strefy Niedozwolonej określony przez Operatora LOGO-SHARING dostępny jest w Aplikacji Mobilnej LOGO-SHARING.

30. Strefa Zielona – jest to część Obszaru funkcjonowania Systemu LOGO-SHARING, która nie jest Strefą Niebieską, Strefą Czerwoną oraz Strefą Niedozwoloną. W Strefie Zielonej, Klient może się przemieszczać Hulajnogą oraz zwrócić Hulajnogę. Obszar Strefy Niedozwolonej określony przez Operatora LOGO-SHARING dostępny jest w Aplikacji Mobilnej LOGO-SHARING.

31. Strona Internetowa – należy przez to rozumieć uruchomioną przez Operatora stronę internetową www.logosharing.pl zawierającą najważniejsze informacje o Systemie LOGO-SHARING.

32. System LOGO-SHARING – należy przez to rozumieć uruchomiony przez Operatora system wypożyczania Hulajnóg obejmujących w szczególności Hulajnogi, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające wypożyczanie Hulajnóg, Rezerwację, Postój oraz Zwrot Hulajnogi.

33. Umowa – należy przez to rozumieć Umowę Klienta z Operatorem, ustalającą wzajemne prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w LOGO-SHARING i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu. Administratorem danych osobowych jest LOGO-SHARING Sp. z o.o. Sp. kom.

34. Wypożyczenie Hulajnogi/Wypożyczenie – należy przez to rozumieć odblokowanie Hulajnogi, przy pomocy Aplikacji Mobilnej LOGO-SHARING, w celu odbycia podróży. Proces Wypożyczenia, określa szczegółowo punkt VIII. Regulaminu.

35. Zwrot Hulajnogi – należy przez to rozumieć oddanie Hulajnogi w sposób opisany w punkcie X. Regulaminu.

III. Zasady ogólne korzystania z LOGO-SHARING

1. Warunkiem korzystania z Systemu LOGO-SHARING jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych oraz akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności z używać Hulajnogi, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

3. Warunkiem rejestracji i korzystania z Systemu LOGO-SHARING jest podanie prawdziwych danych, akceptacja warunków określonych w Regulaminie. Administratorem danych osobowych jest LOGO-SHARING spółka z o. o. spółka komandytowa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania w pełni z Systemu LOGO-SHARING. Brak podania danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z Systemu LOGO-SHARING. Informacje na temat bezpieczeństwa i przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności oraz w Klauzuli Informacyjnej RODO pod adresem: www.logosharing.pl oraz w Aplikacji Mobilnej.

4. Strony Umowy zobowiązane są wzajemnie do powiadamiania się o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfikujących Strony, podanych podczas rejestracji w Systemie.

IV. Odpowiedzialność / Zobowiązanie

1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie Hulajnogi zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu oraz przepisami „Prawa o ruchu drogowym”. W przypadku nieprzestrzegania warunków zapisanych w Regulaminie Operator ma prawo do zablokowania Konta Klienta. Szczegółowe warunki Blokady Konta zostały opisane w punkcie XVI niniejszego Regulaminu.

2. Klient zobowiązuje się zwrócić Hulajnogę, w takim samym stanie jak w momencie Wypożyczenia. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego prawa przy korzystaniu z Systemu LOGO- SHARING.

3. Klient jest odpowiedzialny za Hulajnogę od momentu Wypożyczenia do momentu Zwrotu. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia zabrudzeniu i uszkodzeniom poza standardowym użytkowaniem oraz Kradzieży wypożyczonej Hulajnogi.

4. W przypadku Kradzieży Hulajnogi dokonanej podczas Wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym BOK LOGO-SHARING, niezwłocznie po zauważeniu zaistniałego incydentu.

5. Zabronione jest korzystanie z Hulajnóg Systemu LOGO-SHARING przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.

6. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., związanych z korzystaniem przez niego z Hulajnogi i nałożonych na niego z jego winy. Klient nie ponosi odpowiedzialności za mandaty, opłaty itp. które zostały na niego nałożone, a wynikają z winy Operatora.

7. Klient odpowiada za wszelkie szkody i zniszczenia wynikające z niestosowania się do Regulaminu. Klient może zostać obciążony kosztami naprawy tak powstałych szkód, w tym kosztem odtworzenia Hulajnogi określonym w Załączniku nr 1 BOK do niniejszego Regulaminu zatytułowany Ceny i płatności i odtworzenia Hulajnogi w Systemie LOGO-SHARING. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi odpowiedni rachunek lub fakturę VAT.

8. W przypadku niepoprawnego Zwrotu Hulajnogi z winy Klienta, Klient ponosi koszty jego dalszego Wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności ze Zwrotem Hulajnogi Klient ma obowiązek natychmiast skontaktować się z BOK LOGO-SHARING.

9. Jakiekolwiek celowe zniszczenie elementów Systemu LOGO-SHARING będzie skutkować koniecznością poniesienia przez sprawcę kosztów naprawy lub odtworzenia, a w konsekwencji może skutkować wszczęciem postępowania sądowego. Operatorowi przysługuje prawo do dochodzenia pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.

10. Użytkownikom zabrania się przewozu Hulajnóg samochodem, tramwajem wodnym lub innymi środkami transportu publicznego.

11. Użytkowanie Wypożyczonych Hulajnóg jest dozwolone na Obszarze funkcjonowania Systemu LOGO-SHARING z wyłączeniem Strefy Niedozwolonej. Mapa poszczególnych Stref jest dostępna w Aplikacji Mobilnej LOGO-SHARING, wszystkie Strefy poza Strefą Zieloną, Strefą Niebieską oraz Strefą Czerwoną uważa się jako Strefy Niedozwolone.

12. Liczba wypożyczanych Hulajnóg na jedno Konto nie może przekraczać jednocześnie jednej Hulajnogi.

13. Klient może w danej chwili posiadać tylko jeden aktywny Plan taryfowy. W przypadku wykupienia kilku Planów lub rezygnacji z Planów, aktywny jest ostatni zakupiony i opłacony Plan taryfowy. Rezygnacja z Planów taryfowych nie zwalnia Klienta z uiszczenia opłat na podstawie zawartej Umowy.

14. W Planach taryfowych abonamentowych okres rozliczeniowy rozpoczyna się w momencie odnotowania płatności za daną taryfę na koncie Operatora.

15. Postój zaliczany jest do czasu Wypożyczenia i rozliczany zgodnie z Cennikiem. W przypadku skorzystania przez Klienta z Subskrypcji czas Postoju jest odejmowany od dziennego czasu abonamentowego. Postój dostępny jest dla wszystkich Planów taryfowych.

16. Rezerwacja Hulajnóg jest dobrowolna i dostępna we wszystkich Planach taryfowych. Rezerwacja jest odpłatna zgodnie z Cennikiem. Zarezerwowana Hulajnoga oczekuje na Klienta maksymalnie do 10 minut, po czym Rezerwacja anuluje się automatycznie. Czas ten jest odliczany od limitu dziennego Wypożyczenia, jeżeli Klient Wypożycza Hulajnogę w ramach Subskrypcji. Po przekroczeniu czasu Rezerwacji, Rezerwacja wygasa i Hulajnoga jest dostępna dla innych Użytkowników. Czas oraz naliczone opłaty z Tytułu Rezerwacji nie są zwracane.

V. Rejestracja

1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu LOGO-SHARING jest uprzednia rejestracja Klienta w Systemie LOGO.

2. Rejestrację dokonuje się poprzez Aplikację Mobilną.

3. Podczas procesu rejestracji należy podać numer telefonu komórkowego, za pomocą którego dokonywana jest rejestracja.

4. W celu ukończenia procesu rejestracji na podany numer telefonu komórkowego zostanie wysłana wiadomość SMS, z kodem potwierdzającym w celu potwierdzenia danych przez Klienta. Kod potwierdzający należy wpisać w okno dialogowe Aplikacji Mobilnej. Po pozytywnej weryfikacji kodu potwierdzającego oraz akceptacji Regulaminu Konto Klienta zostanie utworzone.

VI. Formy Płatności

1. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu LOGO-SHARING może być dokonywana: przy użyciu kart kredytowych lub debetowych (karty płatnicze) oraz płatności internetowych.

2. Informacje dotyczące karty kredytowej lub debetowej są przetwarzane przez zewnętrznego usługodawcę i nie są przechowywane ani dostępne dla Operatora.

3. W przypadku płatności kartą kredytową lub debetową, Klient podłącza kartę do systemu pośredniczącego w płatnościach. Opłata za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu LOGO-SHARING pobierana jest bezpośrednio z karty.

4. Przy płatności kartą kredytową lub debetową pobierane są opłaty dodatkowe według Cennika.

5. Wszelkie płatności są przekazywane na rachunek Operatora.

6. Na życzenie Klienta zostanie wystawiona Faktura VAT. W tym celu Klient skontaktuje się drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora faktura@logosharing.pl podając numer telefonu komórkowego podanego przy rejestracji Konta Klienta celem identyfikacji oraz wskaże niezbędne dane do wystawienia faktury VAT.

7. Operator wyśle Fakturę VAT w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego kontaktował się Klient. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać fakturę VAT na inny adres e-mail, wskazany przez Klienta.

VII. Plany taryfowe

1. W ramach systemu LOGO-SHARING dostępne są następujące Plany taryfowe:

a) Doładowanie Portfela Kwotą Doładowania,

b) Automatyczne Doładowanie Portfela Kwotą Doładowania,

c) Subskrypcja (Abonament).

2. Doładowanie Portfela poprzez zakup punktów:

a) Klient dokonuje zakupu Punktów, które są przeznaczone na opłacenie Wypożyczenia zgodnie z Cennikiem.

b) Opłaty dokonane w zamian za Punkty podlegają zwrotowi wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i przepisach prawa. W trakcie obowiązywania Umowy nie ma możliwości zwrotu Punktów.

3. Automatyczne Doładowanie Portfela:

a) Możliwe wyłącznie przy użyciu kart kredytowych lub debetowych.

b) Portfel doładowywany jest o kwotę ostatniego doładowania. Minimalna kwota doładowania wynosi 20 PLN.

c) Portfel doładowywany jest automatycznie, jeżeli ilość punktów w Portfelu osiągnie Stan Minimalny wynoszący mniej niż 5 Punktów.

d) Wpłacona kwota zamieniana jest na punkty.

e) Opcję automatycznego doładowania portfela Klient może w każdej chwili wyłączyć za pomocą Aplikacji Mobilnej.

4. Subskrypcja (abonament):

a) Klient wykupuje subskrypcję na czas nieokreślony, poprzez wybór odpowiedniej opcji w Aplikacji Mobilnej.

b) Korzystanie z subskrypcji wiąże się z obowiązkiem uiszczania przez Klienta opłaty. Opłacanie subskrypcji jest możliwe wyłącznie przy użyciu kart kredytowych lub debetowych. Opłata pobierana jest automatycznie, z góry, w okresach rozliczeniowych zależących od wybranego pakietu subskrypcji.

c) W ramach subskrypcji Klient może wykupić następujące pakiety:

I. pakiet dzienny (dayPASS) – opłata pobierana jest codziennie,

II. pakiet tygodniowy (weekPASS) – opłata pobierana jest co tydzień,

III. pakiet miesięczny (monthPASS) – opłata pobierana jest co miesiąc

d) W zależności od wybranego pakietu Klient otrzymuje do wykorzystania każdego dnia, w okresie trwania subskrypcji określony w minutach Czas Wypożyczenia; Ilość Czasu Wypożyczenia dla poszczególnych pakietów określa Cennik.

e) Klient wykupując subskrypcję wyraża zgodę na pobranie przez Operatora opłaty i na automatyczne pobieranie opłat za następne okresy rozliczeniowe, w wysokości uzależnionej od wybranego pakietu.

f) Klient może zrezygnować z subskrypcji w każdym czasie poprzez wyłączenie jej w Aplikacji Mobilnej w ustawieniach konta Klienta „Subskrypcje”.

g) Po Rezygnacji z subskrypcji Klient może w każdym czasie wybrać ten sam albo inny pakiet oferowany w ramach subskrypcji.

h) W przypadku braku odpowiednich środków w momencie pobrania opłaty za subskrypcję, Operator wyśle na numer telefonu, podany przez Klienta, powiadomienie o „nieudanej płatności” i podejmie ponowną próbę, nie więcej jednak niż pięć (5) razy, pobrania należnej opłaty z karty kredytowej lub debetowej Klienta.

i) W przypadku, gdy próby pobrania środków z karty kredytowej lub debetowej Klienta zakończą się niepowodzeniem, usługa Wypożyczeń automatycznie wygasa do momentu uregulowania zaległych należności przez Klienta. Klient jest zobowiązany do zapłaty za wybraną Subskrypcję do końca minimalnego okresu trwania Subskrypcji mimo wstrzymania usługi Wypożyczeń. W momencie kiedy klient ureguluje zaległe należności odblokowuje mu się możliwość wypożyczania do końca trwania subskrypcji.

5. Opłaty z karty kredytowej lub debetowej za subskrypcję są pobierane automatycznie, z częstotliwością zależącą od wykupionego pakietu. W trakcie trwania Subskrypcji włączona jest opcja automatycznego Doładowania Portfela, której w trakcie trwania Subskrypcji nie można wyłączyć.

6. Subskrypcja ulega automatycznemu odnowieniu na kolejne okresy bez powiadamiania Klienta. Klient może za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej wyłączyć automatyczne przedłużanie Subskrypcji.

7. W przypadku braku odpowiednich środków w dniu płatności, Operator wyśle na numer telefonu, podany przez Klienta, powiadomienie o „nieudanej płatności” i podejmie ponowną próbę, nie więcej jednak niż pięć (5) razy, pobrania należnej opłaty z karty kredytowej lub debetowej Klienta.

8. W przypadku, gdy próby pobrania środków z karty kredytowej lub debetowej Klienta zakończą się niepowodzeniem, usługa Wypożyczeń automatycznie wygasa do momentu uregulowania zaległych należności przez Klienta. Klient jest zobowiązany do zapłaty za wybraną Subskrypcję do końca minimalnego okresu trwania Subskrypcji mimo wstrzymania usługi Wypożyczeń. W momencie kiedy klient ureguluje zaległe należności odblokowuje mu się możliwość wypożyczania do końca trwania subskrypcji.

9. Koszty przejazdu, cenę zakupu punktów, cenę subskrypcji oraz inne opłaty, a także wysokość bonusów określa Cennik.

VIII. Wypożyczenie

1. Hulajnogę LOGO-SHARING można wypożyczyć: wyłącznie przez Aplikację Mobilną LOGO-SHARING postępując zgodnie z wyświetlanymi w niej instrukcjami.

2. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, że Hulajnoga jest zdatna do użytku, w szczególności, czy opony Hulajnogi są w porządku, hamulce sprawne oraz czy działa oświetlenie.

3. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia Hulajnogi jakiejkolwiek usterki Hulajnogi, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do BOK LOGO-SHARING lub przez Aplikację Mobilną.

4. Rekomenduje się, aby Klient w trakcie Wypożyczenia posiadał telefon komórkowy zdolny do wykonywania połączeń z BOK LOGO-SHARING.

5. Maksymalne obciążenie Hulajnogi przeznaczonej do użytku przez 1 osobę nie może przekroczyć 125kg.

6. Zabrania się używania zabezpieczeń nie będących elementem Systemu LOGO- SHARING w celu unieruchomienia Hulajnogi. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia niewłaściwych zabezpieczeń, zastosowanych przez Klienta. Wszelkie koszty przywrócenia Hulajnogi do stanu umożliwiającego realizację Wypożyczeń ponosi Klient.

7. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności skutkującego powstaniem szkody wobec Operatora i/lub Zamawiającego, Operator zastrzega sobie prawo Blokady Konta Klienta do czasu wyjaśnienia sprawy.

8. Wypożyczona Hulajnoga może być używana w Strefie Zielonej z uwzględnieniem ograniczeń w Strefie Niebieskiej oraz Strefie Czerwonej z wyłączeniem Strefy Niedozwolonej. W trakcie trwania wypożyczenia Użytkownik może poruszać się po Strefie Niebieskiej oraz Strefie Czerwonej, jednak zobowiązany jest powrócić przed zakończeniem Wypożyczenia i zwrócić Hulajnogę w Strefie Zielonej, w przeciwnym razie Użytkownik obciążany jest opłatami wynikającymi z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.

9. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia Hulajnogi dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia, Klient zobligowany jest poinformować o powyższym BOK LOGO-SHARING w terminie maksymalnie 24 godzin od momentu wystąpienia zdarzenia.

10. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane drogą mailową do BOK LOGO-SHARING lub w Aplikacji Mobilnej niezwłocznie po zauważeniu usterki. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę, Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić drogą mailową BOK LOGO-SHARING, oraz postępować zgodnie z informacjami od BOK LOGO-SHARING.

11. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonej Hulajnodze, jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis LOGO-SHARING.

12. Rekomendujemy, aby Klient posiadał możliwość nawiązania kontaktu z BOK LOGO-SHARING przez cały czas Wypożyczenia Hulajnogi.

13. Operator Systemu LOGO-SHARING nie gwarantuje ciągłej dostępności Hulajnóg, między innymi podczas prac serwisowych, wstrzymaniu działania w danym obszarze, warunków atmosferycznych oraz innych zdarzeń.

IX. Czas trwania wypożyczenia

1. Czas wypożyczenia hulajnogi jest limitowany poprzez poziom naładowania baterii wypożyczonej Hulajnogi oraz ilością punktów w Portfelu.

2. Dopóki bateria Hulajnogi posiada odpowiedni poziom naładowania do jazdy, który wynosi w przybliżeniu, co najmniej 6% naładowania baterii, Klient może używać lub zaprzestać korzystanie z hulajnogi. Jeżeli stan baterii Hulajnogi spadnie poniżej 6%, Hulajnoga automatycznie się wyłączy i jazda zostanie zakończona. W powyższym przypadku, Klient winien zwrócić Hulajnogę zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

3. Zastrzega się, że dystans jaki Klient może przebyć na danym poziomie naładowania baterii, jest uzależniony od czynników niezależnych od Operatora Systemu LOGO-SHARING, w szczególności od warunków atmosferycznych, stylu jazdy, prędkością, ukształtowania terenu, czy wagi Użytkownika.

4. Poziom naładowania baterii jest wyświetlany w Aplikacji Mobilnej.

X. Zwrot

1. Zwrotu Hulajnogi dokonuje się w ramach Strefy Zielonej z wyłączeniem Strefy Niebieskiej, Strefy Czerwonej oraz Strefy Niedozwolonej.

2. Wyodrębnia się 3 typy Zwrotów Hulajnóg:

a) regularny Zwrot Hulajnogi – Zwrot Hulajnogi w Strefie Zielonej;

b) premiowany Zwrot Hulajnogi – Zwrot Hulajnogi na Parkingu „P”;

c) niedozwolony Zwrot Hulajnogi – zwrot w Strefie Niebieskiej, Strefie Czerwonej oraz w Strefie Niedozwolonej w szczególności na obszarach trudno dostępnych np. osiedla zamknięte, prywatne posesje.

3. Klient zwraca Hulajnogę stosując się do poleceń zamieszczonych w Aplikacji Mobilnej.

4. Hulajnoga powinna zostać unieruchomiona w taki sposób, aby stała stabilnie na kołach oparta na nóżce. Hulajnogę należy zaparkować zgodnie z przepisami prawa, nie utrudniając ruchu rowerowego, drogowego, ani pieszego.

5. W celu weryfikacji prawidłowego parkowania Hulajnogi, Klient wykonuje zdjęcie Hulajnogi. Po zwrocie Hulajnogi następuje weryfikacja zdjęcia w Aplikacji Mobilnej. Nieprawidłowe zdjęcie hulajnogi lub nieprawidłowe parkowanie zostanie obłożone karą oraz zablokowaniem konta.

6. W przypadku zwrotu Hulajnogi na Parkingu „P”, Klient otrzymuje bonus zgodnie z Cennikiem.

7. Nie jest dozwolone parkowanie ani zwrot Hulajnogi w Strefie Czerwonej, Strefie Niebieskiej oraz w Strefie Niedozwolonej. W przypadku wyczerpania się baterii lub wykorzystania punktów w Portfelu, w strefie Niebieskiej bądź Strefie Czerwonej, Klient obowiązany jest, według własnego wyboru albo zaprowadzić hulajnogę do Strefy Zielonej albo doładować Portfel w przypadku wykorzystania wszystkich Punktów.

8. Na Kliencie spoczywa obowiązek prawidłowego Zwrotu i zabezpieczenia Hulajnogi, o których mowa w punktach poprzedzających pod rygorem:

a) obowiązku naprawienia szkody spowodowanej zwrotem Hulajnogi w sposób niezgodny z Regulaminem (np. kosztami sankcji administracyjnych bądź karnych lub innych opłat),

b) obciążenia kosztami za odbiór Hulajnogi z poza Strefy Zielonej w wysokości min. 100 PLN,

c) naliczenie kary za zaparkowanie Hulajnogi niezgodnie z Regulaminem określonej w Cenniku,

d) czasowego lub stałego zablokowania Konta Klienta.

Powyższe opłaty sumują się.

XI. Opłaty

1. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Cenniku, dostępnych na Stronie internetowej www.logosharing.pl, w Aplikacji Mobilnej oraz w BOK LOGO- SHARING. Opłaty naliczane są na poczet Punktów przeznaczanych na opłacenie Wypożyczeń oraz na inne usługi lub produkty dostępne w Systemie LOGO- SHARING, a także w innych przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

2. W przypadku, gdy naliczone opłaty przekraczają środki pieniężne wpłacone przez Klienta, Klient ma obowiązek zapłaty zaległych płatności w terminie 3 dni roboczych od powstania zaległości. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy, w tym ściągnięcie tych środków z karty kredytowej lub debetowej Klienta, jak również zablokowanie Konta do czasu wpłacenia należności. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.

3. Zwrot opłat uiszczonych na poczet Wypożyczeń może być dokonany po rozwiązaniu Umowy i tylko w przypadkach i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa.

4. W przypadku otrzymania Bonusu, Klient otrzymuje Doładowanie Portfela w postaci Punktów. Kwota doładowania konta Klienta jest bezzwrotna tzn. nie ma możliwości wypłacenia środków. Środki z takiego doładowania wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta. Szczegóły dotyczące warunków przyznawania Bonusów określone są w Cenniku.

5. W razie zalegania Klienta z należnościami na rzecz Operatora LOGO-SHARING, Operator LOGO-SHARING zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o zaległościach do podmiotów wskazanych stosownymi przepisami prawa. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Operator LOGO-SHARING ma prawo do przeniesienia przysługujących mu wymagalnych należności w stosunku do Klienta, wynikających z Umowy, na osoby trzecie, co uprawniać będzie te osoby trzecie do dochodzenia od Klienta przedmiotowych należności. Operator LOGO- SHARING zastrzega sobie prawo do powierzenia firmie windykacyjnej dochodzenia należności od Klienta oraz obciążenia Klienta kosztami postępowań windykacyjnych.

XII. Odpowiedzialność

1. Operator realizuje usługi związane z obsługą Systemu LOGO-SHARING i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.

XIII. Reklamacje i skargi

1. Reklamacją jest zgłoszenie przez Klienta żądania zwrotu opłaty z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Operatora LOGO- SHARING oraz wszelkie inne zgłoszenia Klienta, w tym odwołanie się od naliczonych opłat.

2. Reklamacje, powinny zawierać przynajmniej dane takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, pozwalające na identyfikację Klienta. W przypadku braku danych pozwalających na identyfikację Klienta Operator pozostawi reklamację bez rozpoznania.

3. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail help@logosharing.pl,

b) przez Aplikację Mobilną.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.

6. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.

7. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

8. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. Operator może wysłać odpowiedź na inny adres / adres e-mail wskazany do korespondencji przez Klienta składającego reklamację.

9. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.

10. BOK LOGO-SHARING udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Operatora w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.

11. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do BOK LOGO- SHARING. Odwołanie powinno zostać złożone w jeden z następujących sposobów:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail help@logosharing.pl,

b) przez Aplikację Mobilną.

12. Klient może:

a) skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio do BOK LOGO- SHARING w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację;

b) wystąpić z powództwem przeciwko Operatorowi do właściwego sądu powszechnego.

XIV. Odstąpienie od Umowy

1. Klient może odstąpić od Umowy – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, pod warunkiem nieskorzystania z usługi. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy do Operatora.

2. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:

a) przesłanie do Operatora na adres email help@logosharing.pl oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,

b) przesłanie do Operatora na adres pocztowy podany w punkcie I.3, listem poleconym pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2017, poz. 683), jednak nie jest to obowiązkowe.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze Stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu. Oczekując zwrotu płatności przelewem na konto, Klient zobowiązany jest wskazać numer rachunku bankowego do zwrotu.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli na żądanie Klienta wykonywanie usługi rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Zwrot niewykorzystanych, a wpłaconych środków pieniężnych następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient wskazał inne możliwe do zrealizowania rozwiązanie. Oczekując zwrotu płatności przelewem na konto, Klient zobowiązany jest wskazać numer rachunku bankowego do zwrotu.

XV. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta

1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie Klient może złożyć w następujący sposób:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail help@logosharing.pl,

b) pocztą, listem poleconym, na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3.

2. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi. Skutkiem rozwiązania Umowy jest likwidacja przez Operatora Konta Klienta w Systemie LOGO-SHARING. W przypadku posiadania przez Klienta Subskrypcji Umowa rozwiązuje się z upływem ostatniego dnia okresu Subskrypcji, o którym mowa w punkcie VII.4.c) Regulaminu.

3. Przed złożeniem wypowiedzenia, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia zaległych płatności. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji, nieuregulowania zaległych płatności, pozostaje bez wpływu na prawo Operatora do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez Klienta należności za świadczone przez Operatora usługi.

4. Pozostawione w dniu rozwiązania Umowy, a niewykorzystane Punkty z Portfela Klienta nie podlegają zwrotowi.

5. Usunięcie Konta przez Klienta za pomocą Aplikacji Mobilnej jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy i wywołuje takie same skutki, jak złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, opisane w punkcie XV. Regulaminu.

XVI. Blokada Kont Użytkowników

1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania Konta Klienta, w Systemie LOGO-SHARING, w przypadku nieprzestrzegania warunków korzystania z Hulajnóg LOGO-SHARING zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. W szczególności Blokada Konta może nastąpić, gdy Klient:

a) nie uzupełnił danych osobowych szczegółowo opisanych w punkcie V.3. niniejszego regulaminu,

b) wykorzystuje Hulajnogi niezgodnie z jego przeznaczeniem,

c) nieprawidłowego Zwrotu Hulajnogi.

3. Blokada Konta może nastąpić również w przypadku, gdy po Wypożyczeniu Hulajnogi przez Klienta Hulajnoga zaginęła.

4. Stałe zablokowanie Konta Klienta uniemożliwia w przyszłości założenie kolejnego Konta oraz jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy z Klientem z jego winy.

XVII. Aplikacja Mobilna LOGO-SHARING

1. Aplikacja Mobilna LOGO-SHARING jest dostępna do pobrania bez żadnych opłat (bezpłatnie) w sklepach Google Play oraz Apple AppStore.

2. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest możliwe na telefonach z odpowiednim aktualnym systemem Google Android lub Apple IOS oraz z dostępem do Internetu.

3. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest możliwe po zarejestrowaniu w Systemie LOGO-SHARING. Postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie warunków korzystania z Systemu LOGO-SHARING znajdują odpowiednio zastosowanie do Aplikacji Mobilnej.

XVIII. Postanowienia końcowe

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Wypożyczenie Hulajnogi są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na Hulajnodze umiejętnością jazdy na Hulajnodze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.

2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14-dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu (np. niezwrócenie Hulajnogi w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków z Konta Klienta, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.

3. Operator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności będzie udostępniona za pomocą Aplikacji Mobilnej. Pisemna informacja o braku akceptacji przez Klienta zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności złożona w terminie 14 dni jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy przez Klienta.

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

Śmigaj z LOGO!

DBAJ O KRAJ.